لیست باربری های مجاز

به جهت همکاری با هلدینگ توسن، می توانید از شرکت های حمل و نقلی که لیست آن ها در جدول زیر آمده، استفاده نمایید:

نام شرکت
شهر
شماره
باربری دوستان بار
اصفهان
09132039939
باربری صبا گستر
09133340906
باربری شاکر بار
09131344075
باربری هشت بهشت
09133266888
باربری ناطقی
تهران
09124883639
باربری سر حد بار
بندر عباس
09171631800
باربری سیرجان ترابران
سیرجان
091313279860
باربری پیروزی
سفید دشت (چهارمحال)
09132812632
باربری سعادت بار
زرند کرمان
09121963969
باربری طائف بار
09131425272
سوربن هوشمند
خواف
09153052376
خواف ترابر
09151383006
سپهر نورد
09157396130