تحلیل بازار فولاد هفته منهتی به 23 آبان 1402

تحلیل بازار فولاد هفته منهتی به 23 آبان 1402

بازار جهانی

انتظار برای اتمام جنگ اسرائیل همچنان سایه بر بازار جهان دارد، سایر محرک ها نیز قدرت تاثیرگذاری ندارند. حتی تقاضای فصل آخر سال. و بازار علی رقم افزایش کی که در سنگ آهن و قراضه و شمش داشته همچنان در ثبات به سر می برد. شاید اتمام جنگ و شروع بازسازی ها محرک موثری باشد.

بازار داخلی

در داخل نیز سیاست بیشتر از اقتصاد نقش بازی می کند و موضوع جنگ اسرائیل باعث شده موضوعاتی از جمله بریکس از اولویت خارج شود. سیاست انقباضی دولت برای کاهش تورم نیز دیگر تصمیم سیاسی با قدرت تاثیرگذاری بالا است که نگذارد تا ماه های آینده رونق اتفاق افتد.

البته در این بین باز شدن احتمالی بازار بزرگ افغانستان بر روی تیرآهن و میلگرد می تواند محرک خوبی باشد ولی کافی نیست.

به طور موازی با عوامل ذکر شده فروش مدت دار بعضی از کارخانجات که البته از سر ناچاری است نیز مزید علت است برای جان نگرفتن بازار.

 در این شرایط بعضی از کارخانجات دولتی که کل زنجیره را در اخیتار دارند سود می برند و گزارشات شش ماهه آن ها ممکن است مدیران دولتی را سرخوش کند ولی ادامه این روند می تواند در سال آینده به حذف بسیاری از بازیگران صنعت فولاد گردد

چون نه توان و پتانسیل کارخانجات بزرگ را دارند و نه امکان صادرات.

 

امکان صادراتی که به واسطه سیاست های بورس ایجاد شده ولی برای همه ایجاد فرصت نمی کند.

به اشتراک بگذارید:

مطالب اخیر: