لیست تلفن های داخلی

ردیف
نام
شرکت
واحد
شماره داخلی
1
خانم شیرانی
توسعه فولاد
دبیرخانه مرکزی
100
2
خانم گنجی
توسعه فولاد
مالی
102
3
خانم ساقی
توسعه فولاد
مالی
103
4
خانم نظری
توسعه فولاد
مالی
104
5
خانم نصر
توسعه فولاد
کارگزینی اداری
105
6
آقای احمدی
توسعه فولاد
بازرگانی شمش
107
7
خانم نوروزی
توسعه فولاد
بازرگانی فروآلیاژ
108
8
آقای بهشتی
توسعه فولاد
مدیر مالی
109
9
خانم قائدی
توسعه فولاد
بازرگانی اهن اسفنجی
112
10
خانم شایسته
توسعه فولاد
مالی
113
11
آقای صمدی
توسعه فولاد
مالی
114
12
خانم خالصی
توسعه فولاد
مالی
115
13
خانم رجایی
توسعه فولاد
بازرگانی فرو آلیاژ
117
14
خانم طهماسبی
توسعه فولاد
بازرگانی آهن اسفنجی
119
15
خانم ندری
توسعه فولاد
بازرگانی شمش
120
16
خانم چاروئی
توسعه فولاد
بازرگانی شمش
121
17
خانم مزروعی
توسعه فولاد
بازرگانی فروآلیاژ
124
18
آقای ابراهیم زاده
توسعه فولاد
مدیر دیجیتال مارکتینگ
126
19
خانم پیرستانی
توسعه فولاد
دیجیتال مارکتینگ
126
20
خانم نجار
توسعه فولاد
دیجیتال مارکتینگ
126
21
خانم تقوی
توسعه فولاد
مسئول دفتر مدیرعامل
127
22
آقای یاوری
توسعه فولاد
مالی
129
23
خانم کیانی
توسعه فولاد
مالی
131
24
خانم رمضانی
توسعه فولاد
مالی
137
25
خانم چادگانی پور
توسعه فولاد
بازرگانی شمش
140
26
آقای حسینی
توسعه فولاد
بازرگانی
141
27
آقای محمودیان
توسعه فولاد
مالی
143
28
آقای صالحی/حقانی
توسعه فولاد
نگهبانی
146
29
آقای موسوی
توسعه فولاد
سیستم ها و روش ها
148
30
رنجکش
توسعه فولاد
مالی
150
31
آقای نقاش
توسعه فولاد
IT
152
32
آقای رجایی
توسعه فولاد
مدیرعامل
153
33
آقای ابراهیم زاده
توسعه فولاد
مدیر منابع انسانی
154
34
خانم حلوانی
توسعه فولاد
مالی
155
35
خانم سعیدیان
توسعه فولاد
منابع انسانی
161
36
آقای افتخاری
توسعه فولاد
تحقیق و توسعه
162
37
خانم واعظ
توسعه فولاد
مالی
183
38
آقای مستاجران
توسعه فولاد
مسئول دفتر
186
39
خانم مسقطیان
توسعه فولاد
سرپرست آلیاژ
189
40
عسگری
مشاوران
لجستیک
202
41
عابدی
مشاوران
انبار
203
42
محرابی
مشاوران
کارگزینی ذوب آهن
204
43
بهرامی
مشاوران
مسئول دفتر ذوب آهن
205
44
آقای جزایری
مشاوران
سفارشات و تدارکات ذوب آهن
206
45
سلیم پور
مشاوران
منابع انسانی ذوب آهن
207
46
جعفری
مشاوران
آزمایشگاه ذوب آهن
208
47
خانم جمالی
مشاوران
آموزش ذوب آهن
209
48
نادعلی
مشاوران
توسعه و فنی مهندسی
230
49
صفدریان
مشاوران
توسعه و فنی مهندسی
231
50
آقای قره داغی
مشاوران
توسعه و فنی مهندسی
232
51
آقای دانشیار
صنایع ذوب و ریخته گری
مدیرعامل صنایع ذوب و ریخته گری
251
52
خدایی
صنایع ذوب و ریخته گری
مسئول دفتر صنایع ذوب و ریخته گری
252
53
زمانی
صنایع ذوب و ریخته گری
انبار صنایع ذوب و ریخته گری
253
54
میلاسی
صنایع ذوب و ریخته گری
حراست صنایع ذوب و ریخته گری
256
55
عباس لو
سیرجان
دفتر سیرجان
301
56
آقای مهرجو
تامین و تدارک فرابین
402
57
آقای رادفر
تامین و تدارک فرابین
404
58
آقای غریب زاده
تامین و تدارک فرابین
405
59
آقای کیانی
تامین و تدارک فرابین
406
60
خانم هاشم بیگی
تامین و تدارک فرابین
409
61
آقای طاهری
تامین و تدارک فرابین
410
62
آقای چگنی
تامین و تدارک فرابین
412
63
خانم صلواتیان
بازرگانی ترکیه
صادرات
415
64
خانم رضایی
بازرگانی ترکیه
صادرات
417
65
آقای فرهادی
رادین
انبار شاهپور
451
66
آقای بهمنی
رادین
انبار شاهپور
457
67
آقای اسکندری
رادین
مالی
458
68
ناصری
رادین
انبار شاهپور
459
69
خانم دریس
رادین
انبار شاهپور
463
70
خانم برونی
رادین
مالی
465