اعتبار سنجی مشتریان

مکانیزم ارزیابی مشتریان شرکت توسعه فولاد توسن سپاهان به شرح زیر می باشد:

1. هدف

هدف از تدوين اين دستورالعمل تعيين نحوه ارزيابي وانتخاب مشتریان شركت جهت فروش محصولات مي‌باشد.

2. دامنه کاربرد

نيازمنديهاي اين دستورالعمل، براي شرکت توسعه فولاد توسن سپاهان جهت فروش کلیه محصولات كاربرد داشته و بكارگيري مفاد آن براي كليه امور ذيربط الزامي است.

3. مراجع
 • روش اجرايي بازرگانی (TFTS-QS-SL-PR 01)
 • كليه فرم‌هاي مندرج در جدول ثبت و كنترل
 •   استاندارد ISO 9001:2015 ; ISO 45001:2018 : ISO 14001:2015
4. تعاریف

     طبق تعاريف واحد اصطلاحات استاندارد ISO 9000;2015

5. مسئولیت و اختیار
 • مسئوليت اجراي مفاد اين دستورالعمل به عهده کارشناسان بازرگانی مي‌باشد.
 • معاونت بازرگانی بر حسن اجراي اين روش نظارت دارد.
6. شرح فعالیت ها
6-1. کلیات

شرکت توسعه فولاد توسن سپاهان به منظور حصول اطمينان از اينكه فروش محصول خريداري شده با نيازمنديهاي مشخص شده تطابق دارد تمامي مشتریان مربوطه را ارزيابي نموده و به مشتریان تأييد شده فروش انجام مي‌دهد و همچنين قبل از اقدام روي صادر کردن پیش فاکتور، آن ها را از نظر كفايت داده‌ها بررسي و تصديق مي‌نمايد.

 

6-2. ارزیابی مشتریان

شرکت توسعه فولاد توسن سپاهان ، مشتریان را بر پايه توانايي آنان در برآورده كردن نيازمنديهاي خود  از جمله نيازمنديهاي سيستم مديريت كيفيت و هر نوع نيازمنديهاي خاص تضمين كيفيت ارزيابي و انتخاب كرده و نوع و گستره كنترل اعمال شده بوسيله خود را در مورد مشتریان تعيين مي‌كند.

به منظور ارزيابي مشتریان، جدول ارزيابي مشتریان (TFTS-QS-SL-WI 04 F01) تنظيم گرديده و بر اساس آن ليست‌هاي مشتریان معتبر (TFTS-QS-PU-WI 04 L01) و فاقد اعتبار (TFTS-QS-PU-WI 04 L02) تكميل و تنظيم مي‌گردند.

مشتریان بر اساس اصول ضوابط مندرج در زير و با توجه به شواهد عيني، ارزيابي و انتخاب مي‌شوند:

 

حجم ریالی (با در نظر گرفتن وزن و قیمت)

بر اساس چهار پارامتر

 • مطلوب (امتیاز10)
 • خوب (امتیاز 8)
 •  متوسط (امتیاز 6)
 • ضعیف (امتیاز 3)

حجم خرید بر اساس ضریب 4 می باشد که امتیاز پارامتر انتخابی در این ضریب، ضرب می گردد.

سابقه تسویه حساب
 • به موقع (امتیاز10)
 •  اکثرا به موقع یک مورد تاخیر در دوره خرید (امتیاز 8)
 • دو تا سه مورد تاخیر در دوره خرید (امتیاز 6)
 • بد حساب (امتیاز 3)

سابقه تصفیه حساب بر اساس ضریب 3 می باشد که امتیاز پارامتر انتخابی در این ضریب، ضرب می گردد.

نوع ثبت حقوقی
 • شرکت سهامی عام (امتیاز10)
 • شرکت سهامی خاص (امتیاز 8)
 •  مسئولیت محدود (امتیاز 6)
 •  موسسه یا شخص (امتیاز 3)

نوع ثبت حقوقی براساس ضریب 1 میباشد که امتیاز پارامتر انتخابی در این ضریب ،ضرب میگردد.

نحوه برخورد مشتری
 • خوش برخورد سیستم عالی در برخورد با تامین کننده (امتیاز10)
 •  برخورد نسبتا مناسب سیستم متوسط در برخورد با تامین کننده (امتیاز 8)
 •  برخورد متغیر نداشتن سیستم مناسب جهت پاسخگویی به تامین کننده (امتیاز 6)
 •  برخورد نامناسب (امتیاز 3)

نحوه برخورد مشتری براساس ضریب 2 میباشد که امتیاز پارامتر انتخابی در این ضریب ،ضرب میگردد.

6-3. نحوه رتبه دهی و مشخص کردن مشتریان معتبر و فاقد اعتبار
امتیاز
رتبه
80 تا 100
َA
60 تا 79
B
زير 60
C

رتبه های A جزء مشتریان معتبر و رتبه های B جزء مشتریان مشروط می باشند که در لیست مشتریان معتبر ( TFTS-QS-SL-WI 04 L01 و رتبه C جز مشتریان فاقد اعتبار در لیست مشتریان فاقد اعتبار (TFTS-QS-SL-WI 04 L02) می باشند.

7. ثبت و کنترل

جزئيات و مشخصات مربوط به ثبت و كنترل اين دستورالعمل در صفحه‌رويي منعكس مي‌باشد. سوابق منتج از اين دستورالعمل عبارتند از:

ردیف
عنوان و کد
توسط
محل نگهداری
مدت نگهداری
مسئول نگهداری
1
جدول ارزيابي مشتریان TFTS-QS-SL-WI 04 F01
کارشناسان/سرپرستان بازرگانی
واحد بازرگانی
دائم
سرپرست بازرگانی
4
لیست مشتریان معتبر (TFTS-QS-SL-WI 04 L01)
کارشناسان/سرپرستان بازرگانی
واحد بازرگانی
دائم
سرپرست بازرگانی
5
لیست مشتریان فاقد اعتبار (TFTS-QS-SL-WI 04 L02)
کارشناسان/سرپرستان بازرگانی
واحد بازرگانی
دائم
سرپرست بازرگانی