هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت حدید پویا توسن سمنگان

مهدی مکی آبادی(انجمن حمایت از زندانیان سیرجان)
مهدی مکی آبادی(انجمن حمایت از زندانیان سیرجان) رئیس هیئت مدیره
عماد رجایی
عماد رجایی نایب رئیس
محسن افتخاری (توسعه فولاد توسن سپاهان)
محسن افتخاری (توسعه فولاد توسن سپاهان) عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
مشاهده هیئت مدیره حدید پویا توسن سمنگان

هیئت مدیره شرکت مشاوران توسن اسپادانا

عماد رجایی
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
صالح افتخاری
صالح افتخاری مدیرعامل
سجاد رجایی
سجاد رجایی نایب رئیس
مشاهده هیئت مدیره مشاوران توسن اسپادانا

هیئت مدیره شرکت فولاد آرمان زاگرس

عماد رجایی
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
آرمان کیانی
آرمان کیانی عضو هیئت مدیره
علی کیانی
علی کیانی مدیرعامل
مشاهده هیئت مدیره فولاد آرمان زاگرس

هیئت مدیره شرکت صنایع ذوب و ریخته گری توسن اسپادانا

عماد رجایی
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
صالح افتخاری
صالح افتخاری نایب رئیس
محسن افتخاری
محسن افتخاری عضو هیئت مدیره
محمد دانشیار
محمد دانشیار مدیرعامل خارج از هیئت ندیره
مشاهده هیئت مدیره صنایع ذوب و ریخته گری

هیئت مدیره شرکت توسعه فولاد توسن سپاهان

صالح افتخاری
صالح افتخاری رئیس هیئت مدیره
عماد رجایی
عماد رجایی نایب رئیس و مدیرعامل
هادی خبره دست
هادی خبره دست عضو هیئت مدیره
مشاهده هیئت مدیره توسعه فولاد توسن سپاهان

هیئت مدیره شرکت فولاد توسن چهارمحال

صالح افتخاری
صالح افتخاری رئیس هیئت مدیره
محسن افتخاری
محسن افتخاری نایب رئیس
عماد رجایی
عماد رجایی عضو هیئت مدیره
معصومه نظری
معصومه نظری مدیرعامل خارج از هیئت مدیره
مشاهده هیئت مدیره فولاد توسن چهارمحال

هیئت مدیره شرکت تامین و تدارک توسن فرابین

عماد رجایی
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
محسن افتخاری
محسن افتخاری نایب رئیس
صالح افتخاری
صالح افتخاری عضو هیئت مدیره
راحله حلوانی
راحله حلوانی مدیرعامل خارج از هیئت مدیره
مشاهده هیئت مدیره تامین و تدارک توسن فرابین

هیئت مدیره شرکت رادین پولاد توسن اسپادانا

عماد رجایی
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
صالح افتخاری
صالح افتخاری نایب رئیس
عباس قره داغی
عباس قره داغی مدیرعامل
مشاهده هیئت مدیره رادین پولاد توسن اسپادانا

هیئت مدیره شرکت تندیس ترابر سیجان

صالح افتخاری
صالح افتخاری رئیس هیئت مدیره
محسن افتخاری
محسن افتخاری نایب رئیس
مشاوران توسن اسپادانا
مشاوران توسن اسپادانا عضو هیئت مدیره
حسین افتخاری
حسین افتخاری عضو هیئت مدیره
مختار فیروزآبادی
مختار فیروزآبادی عضو هیئت مدیره
جواد فیروزآبادی
جواد فیروزآبادی عضو هیئت مدیره
فاطمه افتخاری
فاطمه افتخاری عضو هیئت مدیره
حسن اروریان
حسن اروریان مدیرعامل
مشاهده هیئت مدیره تندیس ترابر سیرجان

هیئت مدیره شرکت توسن تجارت

عماد رجایی
عماد رجایی رئیس هیئت مدیره
صالح افتخاری
صالح افتخاری نایب رئیس
محسن افتخاری
محسن افتخاری عضو هیئت مدیره
مشاهده هیئت مدیره توسن تجارت