چند درصد محصول صنعت فولاد مصرف داخلی می شود؟

چند درصد محصول صنعت فولاد مصرف داخلی می شود؟

براساس آمار انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن بیش از ۹۶ میلیون تن از انواع اقلام فولادی در کشور تولید شده که از این میزان حدود ۱۳ میلیون تن صادر و باقی (نزدیک به ۸۵ میلیون تن) صرف مصارف داخلی شده است.
براین اساس مصرف ظاهری فولاد کشور در این مدت درمقایسه با ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رشدِ شش تا ۱۸ درصدی داشته است.
در ادامه روند افزایشی تولید اقلام فولادی در کشور، در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ بخش قابل توجه این تولید معادل ۸۷.۸ درصد، صرف مصارف داخلی شده و بخش کمی از آن به صادرات اختصاص یافته و از حدود ۹۶ میلیون تن اقلام فولادی تولیدی، نزدیک به ۸۵ میلیون تن صرف مصارف داخلی با رشد شش الی ۱۸ درصدی درمقایسه با میزان مصرف ظاهری فولاد در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ شده و تنها حدود ۱۳ میلیون تن آن صادر شده است.
در ۱۱ ماهه سال گذشته ۱۱ میلیون و ۷۰۶ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شده که ۹ میلیون و ۳۵۹ هزار تن در داخل مصرف شده که درمقایسه با مصرف ظاهری آن در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل هفت میلیون و ۸۹۸ هزار تن، ۱۸ درصد بیشتر شده است.
پس از آن درمجموع، از ۲۷ میلیون و ۷۱۹ هزار تن شمش فولادی تولید شده در کشور ۲۱ میلیون ۷۴ هزار تن به مصارف داخلی اختصاص یافته و حدود شش میلیون و ۶۵۱ هزار تن آن صادر شده است. همچنین از حدوداً ۲۰ میلیون تن محصولات فولادی تولید شده ۱۸ میلیون و پنج هزار تن صرف مصارف داخلی شده است که به ترتیب مصرف شمش فولاد ۱۳ درصد و مصرف محصولات فولادی ۱۵ درصد درمقایسه با میزان مصارف آن‌ها در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ افزایش را تجربه کرده است.
در ۱۱ ماهه ۱۴۰۰ به ترتیب ۱۸ میلیون و ۷۰۱ هزار تن شمش فولادی و ۱۵ میلیون و ۶۶۸ هزار تن محصولات فولادی در کشور مصرف شده بود.
از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان بهمن آن، مقاطع تخت فولادی حدود ۴۱۷ هزار تن صادر و بیش از هشت میلیون و ۳۵۰ هزار تن صرف مصرف داخلی شد که مصرف این مقاطع درمقایسه با این مدت در سال ۱۴۰۰ که هفت میلیون و ۶۴۳ هزار تن بوده است، ۹ درصد بیشتر شده است.
درنهایت مصرف آهن اسفنجی شش درصد رشد کرده و از ۲۶ میلیون و ۴۹۳ هزار تن به ۲۸ میلیون و ۱۱۶ هزار تن رسیده است. در ۱۱ ماهه ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۸ میلیون و ۸۹۰ هزار تن آهن اسفنجی در کشور تولید شده که تنها ۷۶۹ تن آن صادر شده است. 

 نمودار زیر میزان صادرات و مصرف داخلی را نشان می دهد.

به اشتراک بگذارید:

مطالب اخیر: